سال در مریخ زودتر از زمین نو شد

سال‌ در مریخ دو برابر سال‌های زمینی طول می‌کشد و از سیستم شماره‌گذاری متفاوتی برای آن استفاده می‌شود.

سال‌ در مریخ دو برابر سال‌های زمینی طول می‌کشد و از سیستم شماره‌گذاری متفاوتی برای آن استفاده می‌شود.

Radio Eram

FREE
VIEW