زمین وارد وضعیت اضطرار شده است

گروهی از دانشمندان هشدار داده‌اند که نشانه‌های حیاتی زمین به چنان وضعیت وخیمی رسیده‌اند که بشریت به طور واضح با یک وضعیت اضطرار اقلیمی/ آب و هوایی(climate emergency) مواجه شده است.

گروهی از دانشمندان هشدار داده‌اند که نشانه‌های حیاتی زمین به چنان وضعیت وخیمی رسیده‌اند که بشریت به طور واضح با یک وضعیت اضطرار اقلیمی/ آب و هوایی(climate emergency) مواجه شده است.

Radio Eram

FREE
VIEW