روند ابداع ۱۲ واکسن در طول تاریخ/حرکت پُرشتاب قطار تولید واکسن

قطار تولید واکسن از ایستگاه واکسن آبله آغاز شد و در ادامه راه، در ایستگاه کرونا توقفی کوتاه داشت؛ اما قطار واکسن‌سازی پرسرعت و باشتاب به حرکت خود ادامه می‌دهد، زیرا ظهور بیماری‌های نوپَدید نشان می‌دهد که شاید این قطار هیچگاه به ایستگاه پایانی نرسد.

قطار تولید واکسن از ایستگاه واکسن آبله آغاز شد و در ادامه راه، در ایستگاه کرونا توقفی کوتاه داشت؛ اما قطار واکسن‌سازی پرسرعت و باشتاب به حرکت خود ادامه می‌دهد، زیرا ظهور بیماری‌های نوپَدید نشان می‌دهد که شاید این قطار هیچگاه به ایستگاه پایانی نرسد.

Radio Eram

FREE
VIEW