رقص سیارات فراخورشیدی به دور یک ستاره دوردست

یک تایم‌لپس جدید، رقص سیارات فراخورشیدی را به دور یک ستاره دوردست به نمایش می‌گذارد.

یک تایم‌لپس جدید، رقص سیارات فراخورشیدی را به دور یک ستاره دوردست به نمایش می‌گذارد.

Radio Eram

FREE
VIEW