ربات ChatGPT مدیر عامل یک شرکت هندی شد!

برای اولین بار در جهان، ربات گفتگوگر ChatGPT هدایت یک شرکت را بر عهده گرفت. شرکت CS India این ربات را به عنوان مدیر عامل برای نظارت و مشاورت بر رشد خود منصوب کرد.

برای اولین بار در جهان، ربات گفتگوگر ChatGPT هدایت یک شرکت را بر عهده گرفت. شرکت CS India این ربات را به عنوان مدیر عامل برای نظارت و مشاورت بر رشد خود منصوب کرد.

Radio Eram

FREE
VIEW