ربات “آیدا” در مجلس اعیان بریتانیا سخنرانی کرد

ربات انسان‌نما موسوم به "آیدا" با سخنرانی در مجلس اعیان بریتانیا تاریخ ساز شد.

ربات انسان‌نما موسوم به "آیدا" با سخنرانی در مجلس اعیان بریتانیا تاریخ ساز شد.

Radio Eram

FREE
VIEW