ربات “آمکا” تا یک سال آینده می‌تواند راه برود

ربات "آمکا" در ویدئوی جدیدی، از آماده‌ سازی نخستین نمونه از پای جدید خود خبر داد که می‌تواند به او در راه رفتن کمک کند.

ربات "آمکا" در ویدئوی جدیدی، از آماده‌ سازی نخستین نمونه از پای جدید خود خبر داد که می‌تواند به او در راه رفتن کمک کند.

Radio Eram

FREE
VIEW