راز عملکرد یکی از نواحی مهم مغز فاش شد

محققان "موسسه تحقیقات عصبی جان و دان دانکن"(Duncan NRI) آمریکا در مطالعه اخیرشان عملکرد جدید یکی از نواحی کلیدی قشر مغز را کشف کردند.

محققان "موسسه تحقیقات عصبی جان و دان دانکن"(Duncan NRI) آمریکا در مطالعه اخیرشان عملکرد جدید یکی از نواحی کلیدی قشر مغز را کشف کردند.

Radio Eram

FREE
VIEW