دومین آزمایشگاه فضایی چین در شرف پرتاب است

به گفته آژانس فضایی سرنشین دار چین، آزمایشگاه فضایی منگتیان(Mengtian) آزمایش‌های نهایی خود را قبل از پرتاب می‌گذراند.

به گفته آژانس فضایی سرنشین دار چین، آزمایشگاه فضایی منگتیان(Mengtian) آزمایش‌های نهایی خود را قبل از پرتاب می‌گذراند.

Radio Eram

FREE
VIEW