دورترین سیگنال هیدروژن اتمی کشف شد

ستاره‌شناسان به تازگی دورترین سیگنال هیدروژن اتمی را کشف کرده‌اند که می‌تواند چیزهای زیادی در مورد تشکیل ستارگان به ما بیاموزد.

ستاره‌شناسان به تازگی دورترین سیگنال هیدروژن اتمی را کشف کرده‌اند که می‌تواند چیزهای زیادی در مورد تشکیل ستارگان به ما بیاموزد.

Radio Eram

FREE
VIEW