دستگاهی که به کمک غریق نجات‌ها می‌آید

نمونه اولیه یک دستگاه پوشیدنی که هنگام غرق شدن کاربر، برای غریق نجات هشدار ارسال می‌کند، به رهبری محقق ایرانی در دانشگاه مک‌کواری استرالیا توسعه یافته است.

نمونه اولیه یک دستگاه پوشیدنی که هنگام غرق شدن کاربر، برای غریق نجات هشدار ارسال می‌کند، به رهبری محقق ایرانی در دانشگاه مک‌کواری استرالیا توسعه یافته است.

Radio Eram

FREE
VIEW