دستکشی که به نابینایان خط بریل می‌آموزد

یک دستکش آموزش خط بریل کاراکترهای بریل را برای نابینایان می‌خواند.

یک دستکش آموزش خط بریل کاراکترهای بریل را برای نابینایان می‌خواند.

Radio Eram

FREE
VIEW