در داخل کوچکترین قمر زحل چه می‌گذرد؟

گروهی از محققان به تازگی اظهار کرده‌اند کوچک‌ترین و درونی‌ترین قمر زحل می‌تواند مقدار مناسبی گرما را برای پشتیبانی از یک اقیانوس داخلی مایع تولید کند.

گروهی از محققان به تازگی اظهار کرده‌اند کوچک‌ترین و درونی‌ترین قمر زحل می‌تواند مقدار مناسبی گرما را برای پشتیبانی از یک اقیانوس داخلی مایع تولید کند.

Radio Eram

FREE
VIEW