درخواست کمیسر عالی سازمان ملل از بریتانیا برای توقف اعزام مهاجران به روآندا

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از دولت بریتانیا خواست در برنامه خود برای اخراج پناهجویان غیرقانونی به کشور آفریقایی روآندا تجدید نظر کند.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از دولت بریتانیا خواست در برنامه خود برای اخراج پناهجویان غیرقانونی به کشور آفریقایی روآندا تجدید نظر کند.

Radio Eram

FREE
VIEW