درخشش نظریه اینشتین در یک کهکشان نامرئی!

دانشمندان به لطف نظریه نسبیت اینشتین توانستند یک کهکشان نامرئی را مشاهده کنند.

دانشمندان به لطف نظریه نسبیت اینشتین توانستند یک کهکشان نامرئی را مشاهده کنند.

Radio Eram

FREE
VIEW