دانشمندان می‌گویند بشر باید برای رویارویی با بیگانگان آماده باشد

دانشمندان می‌گویند، زمین باید از همین حالا قبل از اینکه خیلی دیر شود، برای رویارویی با بیگانگان آماده شود.

دانشمندان می‌گویند، زمین باید از همین حالا قبل از اینکه خیلی دیر شود، برای رویارویی با بیگانگان آماده شود.

Radio Eram

FREE
VIEW