دارورسانی مستقیم به مغز با یک پمپ قابل کاشت

یک پمپ قابل کاشت، داروهای مربوط به شیمی درمانی را به طور مستقیم به تومورهای مغزی می‌رساند.

یک پمپ قابل کاشت، داروهای مربوط به شیمی درمانی را به طور مستقیم به تومورهای مغزی می‌رساند.

Radio Eram

FREE
VIEW