خشونت علیه زنان چگونه با الگوی حاکمیتی جمهوری اسلامی بازتولید می‌شود؟

در روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، در این میزگرد با حضور صدیقه وسمقی و منصوره شجاعی موضوع خشونت علیه زنان و بازتولید و الگوهای حاکمیتی جکهوری اسلامی مورد بحث قرار گرفته است.

در روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، در این میزگرد با حضور صدیقه وسمقی و منصوره شجاعی موضوع خشونت علیه زنان و بازتولید و الگوهای حاکمیتی جکهوری اسلامی مورد بحث قرار گرفته است.

Radio Eram

FREE
VIEW