خدمه ماموریت “کرو-۵” به ایستگاه فضایی بین‌المللی متصل شدند

خدمه ماموریت "کرو-۵" که روز چهارشنبه پرتاب شد، با موفقیت به ایستگاه فضایی بین‌المللی متصل شدند.

خدمه ماموریت "کرو-۵" که روز چهارشنبه پرتاب شد، با موفقیت به ایستگاه فضایی بین‌المللی متصل شدند.

Radio Eram

FREE
VIEW