خامنه‌ای «لَنگ و تعطیل» شدن دانشگاه‌ها را به «دشمن» نسبت داد

در حالی که اعتراض‌ها و تجمع‌ها در تعداد زیادی از دانشگاه‌های کشور ادامه دارد، رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر به «طاغوت» تاخت و «لَنگ و تعطیل» شدن دانشگاه‌ها را به «دشمنان» نسبت داد.

در حالی که اعتراض‌ها و تجمع‌ها در تعداد زیادی از دانشگاه‌های کشور ادامه دارد، رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر به «طاغوت» تاخت و «لَنگ و تعطیل» شدن دانشگاه‌ها را به «دشمنان» نسبت داد.

Radio Eram

FREE
VIEW