حواشی نوزادی که از اسپرم منجمد شده از سال ۱۹۹۶ به دنیا آمد

اکنون که یک نوزاد پسر در بریتانیا با استفاده از اسپرم منجمد شده متعلق به سال ۱۹۹۶ به دنیا آمده، این موضوع مطرح شده است که چه مدت می‌توان اسپرم را قبل از استفاده ذخیره کرد؟

اکنون که یک نوزاد پسر در بریتانیا با استفاده از اسپرم منجمد شده متعلق به سال ۱۹۹۶ به دنیا آمده، این موضوع مطرح شده است که چه مدت می‌توان اسپرم را قبل از استفاده ذخیره کرد؟

Radio Eram

FREE
VIEW