حملە مهاجمان مسلح بە زندانی در مکزیک ۱۴ کشتە بر جای گذاشت

حملە مهاجمان مسلح بە زندانی در ایالت چی‌واوای مکزیک به کشتە و زخمی‌شدن بیش از ۵۰ نفر انجامید. مقامات محلی می‌گویند کە دفع حملە مهاجمان و به دنبال آن سرکوب شورش داخل زندان چندین ساعت طول کشیدە است.به گفتە مقامات محلی ایالت چی‌واوا در مکزیک، به دنبال حمله یک گروه مسلح بە زندانی در شهر سیوداد خوآرز ۱۴ نفر از جمله ١٠ زندانبان و ۴ زندانی کشتە شدەاند. بنا به گزارش رسانه‌های محلی، افراد مهاجم با خودروهای زرهی به زندان حملەور شدە و توانستەاند وارد محوطه زندان شوند. سپس تیراندازی به سوی نگهبانان را شروع کردەاند. گفتە می‌شود پس از این حملە زندانیان باندهای مختلف، از جمله کارتل‌های مواد مخدر در داخل زندان با هم درگیر شدەاند. دویچه وله فارسی در اینستاگرام دنبال کنید پلیس محلی اعلام کردە کە دفع حملە مهاجمان و سرکوب شورش‌های داخل زندان چندین ساعت طول کشیدە است. دفتر دادستانی ایالت چی‌واوا علاوە بر کشتەشدن ۱۴نفر، زخمی‌شدن ٣٧ نفر دیگر از جملە ۱۳ زندانبان و ۲۴ زندانی را تائید کردە است. سیوداد خوآرز، پر جمعیت‌ترین شهر ایالت چی‌واوا در شمال مکزیک و هم‌مرز با شهر ال‌پاسو در ایالت تگزاس آمریکاست. این منطقه..

حملە مهاجمان مسلح بە زندانی در ایالت چی‌واوای مکزیک به کشتە و زخمی‌شدن بیش از ۵۰ نفر انجامید. مقامات محلی می‌گویند کە دفع حملە مهاجمان و به دنبال آن سرکوب شورش داخل زندان چندین ساعت طول کشیدە است.به گفتە مقامات محلی ایالت چی‌واوا در مکزیک، به دنبال حمله یک گروه مسلح بە زندانی در شهر سیوداد خوآرز ۱۴ نفر از جمله ١٠ زندانبان و ۴ زندانی کشتە شدەاند. بنا به گزارش رسانه‌های محلی، افراد مهاجم با خودروهای زرهی به زندان حملەور شدە و توانستەاند وارد محوطه زندان شوند. سپس تیراندازی به سوی نگهبانان را شروع کردەاند. گفتە می‌شود پس از این حملە زندانیان باندهای مختلف، از جمله کارتل‌های مواد مخدر در داخل زندان با هم درگیر شدەاند. دویچه وله فارسی در اینستاگرام دنبال کنید پلیس محلی اعلام کردە کە دفع حملە مهاجمان و سرکوب شورش‌های داخل زندان چندین ساعت طول کشیدە است. دفتر دادستانی ایالت چی‌واوا علاوە بر کشتەشدن ۱۴نفر، زخمی‌شدن ٣٧ نفر دیگر از جملە ۱۳ زندانبان و ۲۴ زندانی را تائید کردە است. سیوداد خوآرز، پر جمعیت‌ترین شهر ایالت چی‌واوا در شمال مکزیک و هم‌مرز با شهر ال‌پاسو در ایالت تگزاس آمریکاست. این منطقه از مکزیک سال‌هاست کە قربانی خشونت کارتل‌های مواد مخدر از جملە سینالوآو خوآرزاست. این کارتل‌ها رقیب یکدیگر محسوب می‌شوند. به موجب درگیری این کارتل‌ها وهمچنین درگیری‌ آنها با نیروهای امنیتی در یک دهه گذشتە هزاران نفر کشتە و زخمی‌شدەاند.

Radio Eram

FREE
VIEW