حمله یگان ویژه به معترضان و کشاورزان اصفهانی بر بستر زاینده‌رود

تنها چند روز پس از پوشش اعتراضات کشاورزان اصفهانی نسبت به تخصیص‌نیافتن حقآبه کشت پائیزه از سوی تلویزیون حکومتی ایران، گزارش‌ها از آتش‌زدن زدن چادرهای معترضان است.

تنها چند روز پس از پوشش اعتراضات کشاورزان اصفهانی نسبت به تخصیص‌نیافتن حقآبه کشت پائیزه از سوی تلویزیون حکومتی ایران، گزارش‌ها از آتش‌زدن زدن چادرهای معترضان است.

Radio Eram

FREE
VIEW