حذف «مواد شیمیایی همیشگی» از آب با یک محلول مغناطیسی

یک محلول مغناطیسی جدید قادر است مواد شیمیایی سمی پایدار را ظرف تنها چند ثانیه از آب حذف کند.

یک محلول مغناطیسی جدید قادر است مواد شیمیایی سمی پایدار را ظرف تنها چند ثانیه از آب حذف کند.

Radio Eram

FREE
VIEW