«جیمز وب» یک سیاره مشابه زمین در فاصله ۴۱ سال نوری کشف کرد

پژوهشگران با استفاده از «تلسکوپ فضایی جیمز وب» موفق شدند یک سیاره فراخورشیدی مشابه زمین را که تقریبا در فاصله ۴۱ سال نوری از سیاره ما قرار دارد رصد کنند.

پژوهشگران با استفاده از «تلسکوپ فضایی جیمز وب» موفق شدند یک سیاره فراخورشیدی مشابه زمین را که تقریبا در فاصله ۴۱ سال نوری از سیاره ما قرار دارد رصد کنند.

Radio Eram

FREE
VIEW