جزئیاتی در مورد ماموریت سال ۲۰۲۶ چین در قطب جنوب ماه

چین در حال کار کردن روی ماه‌نورد جدیدی است که کاوش در قطب جنوب ماه را در حدود سال ۲۰۲۶ آغاز خواهد کرد.

چین در حال کار کردن روی ماه‌نورد جدیدی است که کاوش در قطب جنوب ماه را در حدود سال ۲۰۲۶ آغاز خواهد کرد.

Radio Eram

FREE
VIEW