ثبت نشت متان در آمریکا

ماهواره چینی "گائوفن ۵ بی" (Gaofen 5B) نشت گاز متان در ناحیه‌ای در آمریکا را شناسایی کرد.

ماهواره چینی "گائوفن ۵ بی" (Gaofen 5B) نشت گاز متان در ناحیه‌ای در آمریکا را شناسایی کرد.

Radio Eram

FREE
VIEW