ثبت تصویری که اسرار گذشته مریخ را فاش می‌کند

حیات ممکن است در گذشته در مواد معدنی حوضه هولدن مریخ که زمانی مملو از آب بوده است، وجود داشته باشد.

حیات ممکن است در گذشته در مواد معدنی حوضه هولدن مریخ که زمانی مملو از آب بوده است، وجود داشته باشد.

Radio Eram

FREE
VIEW