تولید همزمان داروی سرطان و حفظ چندین تن گل با ابداع یک مخمر!

مهندسی یک مخمر جدید توسط دانشمندان می‌تواند داروهای پیچیده مقابله با سرطان را تولید کند و بدین ترتیب موجب صرفه‌جویی در مصرف گل‌های "پریوش" شود که از آنها برای تولید این دارو استفاده می‌شود.

مهندسی یک مخمر جدید توسط دانشمندان می‌تواند داروهای پیچیده مقابله با سرطان را تولید کند و بدین ترتیب موجب صرفه‌جویی در مصرف گل‌های "پریوش" شود که از آنها برای تولید این دارو استفاده می‌شود.

Radio Eram

FREE
VIEW