توقف پُرخوری با شوک برقی به مغز

دانشمندان می‌گویند پرخوری دو زن پس از تحریک مغزشان با برق متوقف شده است.

دانشمندان می‌گویند پرخوری دو زن پس از تحریک مغزشان با برق متوقف شده است.

Radio Eram

FREE
VIEW