توقف خونریزی‌های میدان جنگ با هیدروژل گرمایی

یک هیدروژل جدید می‌تواند جان انسان‌ها را نه تنها در میادین جنگ، بلکه در جهان غیرنظامی نیز نجات دهد.

یک هیدروژل جدید می‌تواند جان انسان‌ها را نه تنها در میادین جنگ، بلکه در جهان غیرنظامی نیز نجات دهد.

Radio Eram

FREE
VIEW