توسعه سیستمی جدید برای تشخیص افتادن راکب از دوچرخه

استارت آپ "Bypoint" در هلند اخیرا از توسعه سیستم تشخیص زمین خوردن از دوچرخه خبر داده که می‌تواند به دوچرخه سواران در هنگام افتادن از دوچرخه کمک کند.

استارت آپ "Bypoint" در هلند اخیرا از توسعه سیستم تشخیص زمین خوردن از دوچرخه خبر داده که می‌تواند به دوچرخه سواران در هنگام افتادن از دوچرخه کمک کند.

Radio Eram

FREE
VIEW