توسعه روشی برای مبارزه با سرطان‌های مقاوم به ایمونوتراپی

محققان دانشگاه«اکول پلی‌تکنیک فدرال لوزان» سوئیس در مطالعه اخیرشان در مبارزه با سرطان‌های مقاوم به ایمونوتراپی به موفقیت بزرگی دست یافتند.

محققان دانشگاه«اکول پلی‌تکنیک فدرال لوزان» سوئیس در مطالعه اخیرشان در مبارزه با سرطان‌های مقاوم به ایمونوتراپی به موفقیت بزرگی دست یافتند.

Radio Eram

FREE
VIEW