توسعه رایانه‌هایی چندین میلیون‌ برابر سریع‌تر از رایانه‌های معمولی

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که رایانه‌های نوری میلیون‌ها برابر سریع‌تر از رایانه‌های معمولی کار می‌کنند.

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که رایانه‌های نوری میلیون‌ها برابر سریع‌تر از رایانه‌های معمولی کار می‌کنند.

Radio Eram

FREE
VIEW