تنهایی مضرتر از سیگار کشیدن است

نتایج یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که تنهایی و غمگین بودن، روند پیری را حتی بیشتر از سیگار کشیدن تسریع می‌کند.

نتایج یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که تنهایی و غمگین بودن، روند پیری را حتی بیشتر از سیگار کشیدن تسریع می‌کند.

Radio Eram

FREE
VIEW