تماشای خشونت در ۳ سالگی وضعیت درسی کودک را خراب می‌کند

یک پژوهش جدید هشدار می‌دهد که آن دسته از کودکان سه ساله که تصاویر خشونت آمیز را در تلویزیون تماشا می‌کنند وقتی به دوره دبیرستان می‌رسند، وضعیت خوبی ندارند.

یک پژوهش جدید هشدار می‌دهد که آن دسته از کودکان سه ساله که تصاویر خشونت آمیز را در تلویزیون تماشا می‌کنند وقتی به دوره دبیرستان می‌رسند، وضعیت خوبی ندارند.

Radio Eram

FREE
VIEW