تماشاچیان بر تصمیمات داوران فوتبال اثر می‌گذارند

تحقیقات نشان می‌دهد که حضور تماشاچیان فوتبال در ورزشگاه بر تصمیمات داور تاثیر جدی می‌گذارد.

تحقیقات نشان می‌دهد که حضور تماشاچیان فوتبال در ورزشگاه بر تصمیمات داور تاثیر جدی می‌گذارد.

Radio Eram

FREE
VIEW