«تلسکوپ فضایی جیمز وب» نخستین سیاره فراخورشیدی خود را تایید کرد

پژوهشگران با استفاده از «تلسکوپ فضایی جیمز وب» موفق شدند یک سیاره فراخورشیدی را تایید کنند.

پژوهشگران با استفاده از «تلسکوپ فضایی جیمز وب» موفق شدند یک سیاره فراخورشیدی را تایید کنند.

Radio Eram

FREE
VIEW