تقلای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برای «عادی شدن» فعالیت‌های هنری در کشور

محمدمهدی اسماعیلی وزیر ارشاد از درخواست نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برای «عادی شدن» فعالیت‌های هنری در ایران خبر داده است.

محمدمهدی اسماعیلی وزیر ارشاد از درخواست نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برای «عادی شدن» فعالیت‌های هنری در ایران خبر داده است.

Radio Eram

FREE
VIEW