تغییرات فدراسیون جهانی تیراندازی برای مسابقات ۲۰۲۱

تغییرات فدراسیون جهانی تیراندازی برای مسابقات ۲۰۲۱ فدراسیون جهانی تیراندازی فرمت جدید مسابقات سال ۲۰۲۱ را در قالب تیمی و میکس اعلام کرد. به گزارش ایسنا، کمیته اجرایی فدراسیون جهانی تیراندازی فرمت جدید رویدادهای جهانی را در قالب تیمی و میکس اعلام کرد. رویدادهای جهانی سال ۲۰۲۱ بر اساس فرمت جدید برگزار خواهد شد. اسکیت تیمی، تراپ تیمی، ۱۰ متر تپانچه تیمی، ۱۰ متر تفنگ تیمی، ۲۵ متر رپید فایر تپانچه بادی تیمی، ۲۵ متر رپید فایر تپانچه بادی میکس تیم، ۲۵ متر تپانچه تیمی، ۵۰ متر تفنگ سه وضعیت تفنگ تیمی و ۵۰ متر تفنگ سه وضعیت میکس تیم فرمت جدید مسابقات است که توسط کمیته اجرایی فدراسیون جهانی اعلام شده است. اولین رویداد فدراسیون جهانی بعد از شیوع کرونا مسابقات جایزه بزرگ تفنگ و تپانچه در اسلوونی است که در دی ماه برگزار خواهد شد. انتهای پیام

تغییرات فدراسیون جهانی تیراندازی برای مسابقات ۲۰۲۱

فدراسیون جهانی تیراندازی فرمت جدید مسابقات سال ۲۰۲۱ را در قالب تیمی و میکس اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، کمیته اجرایی فدراسیون جهانی تیراندازی فرمت جدید رویدادهای جهانی را در قالب تیمی و میکس اعلام کرد. رویدادهای جهانی سال ۲۰۲۱ بر اساس فرمت جدید برگزار خواهد شد.

اسکیت تیمی، تراپ تیمی، ۱۰ متر تپانچه تیمی، ۱۰ متر تفنگ تیمی، ۲۵ متر رپید فایر تپانچه بادی تیمی، ۲۵ متر رپید فایر تپانچه بادی میکس تیم، ۲۵ متر تپانچه تیمی، ۵۰ متر تفنگ سه وضعیت تفنگ تیمی و ۵۰ متر تفنگ سه وضعیت میکس تیم فرمت جدید مسابقات است که توسط کمیته اجرایی فدراسیون جهانی اعلام شده است.

اولین رویداد فدراسیون جهانی بعد از شیوع کرونا مسابقات جایزه بزرگ تفنگ و تپانچه در اسلوونی است که در دی ماه برگزار خواهد شد.

انتهای پیام