تصاویر «تلسکوپ بسیار بزرگ» از سبک‌ترین سیاره فراخورشیدی رصد شده

«تلسکوپ بسیار بزرگ»، از سبک‌ترین سیاره فراخورشیدی که تاکنون بررسی کرده، عکس‌هایی را گرفته است که در مدار یک ستاره جوان می‌چرخد.

«تلسکوپ بسیار بزرگ»، از سبک‌ترین سیاره فراخورشیدی که تاکنون بررسی کرده، عکس‌هایی را گرفته است که در مدار یک ستاره جوان می‌چرخد.

Radio Eram

FREE
VIEW