تصاویری از باز کردن دریچه کپسول «اوریون»

ناسا پس از ماموریت حماسی ماه خود، باز کردن کپسول «اوریون» را آغاز کرده است.

ناسا پس از ماموریت حماسی ماه خود، باز کردن کپسول «اوریون» را آغاز کرده است.

Radio Eram

FREE
VIEW