تحمل گرمای ۱۶۰ خورشید توسط نیمه‌رسانای خودترمیم‌شونده

یک نیمه هادی یا نیمه رسانای خود ترمیم شونده جدید قادر است نوری برابر با ۱۶۰ خورشید را برای تولید هیدروژن تحمل کند و دانشمندان می‌گویند این یک پیشرفت بزرگ است، چرا که تقریباً ۱۰ برابر کارآمدتر از آزمایش‌های قبلی شکافت آب خورشیدی است.

یک نیمه هادی یا نیمه رسانای خود ترمیم شونده جدید قادر است نوری برابر با ۱۶۰ خورشید را برای تولید هیدروژن تحمل کند و دانشمندان می‌گویند این یک پیشرفت بزرگ است، چرا که تقریباً ۱۰ برابر کارآمدتر از آزمایش‌های قبلی شکافت آب خورشیدی است.

Radio Eram

FREE
VIEW