بی‌کنسرتی در ایران به نفع کیست؟

تهران- ایرنا- عدم‌ برگزاری کنسرت در ایران در شرایطی ۱۰۰ روزه شده که آسیب‌های زیادی در صورت تداوم این روند برای جامعه موسیقی خواهد خورد و منافع اغتشاش‌گران که از هرگونه تعطیلی عمومی استقبال کرده و آن را در جهت منافع مبارزاتی خود می‌بینند تامین می‌شود.

تهران- ایرنا- عدم‌ برگزاری کنسرت در ایران در شرایطی ۱۰۰ روزه شده که آسیب‌های زیادی در صورت تداوم این روند برای جامعه موسیقی خواهد خورد و منافع اغتشاش‌گران که از هرگونه تعطیلی عمومی استقبال کرده و آن را در جهت منافع مبارزاتی خود می‌بینند تامین می‌شود.

Radio Eram

FREE
VIEW