بی‌نیازی از آزمایش نیش پشه روی انسان، با ابداع ماده جدید

پروفسور "امید ویسه" با ابداع یک زیست‌ماده جدید، امیدوار است که دیگر به داوطلب انسانی برای آزمایش نیش پشه‌ها نیاز نباشد.

پروفسور "امید ویسه" با ابداع یک زیست‌ماده جدید، امیدوار است که دیگر به داوطلب انسانی برای آزمایش نیش پشه‌ها نیاز نباشد.

Radio Eram

FREE
VIEW