بقایای یک موشک چینی امروز به زمین برخورد می‌کند

بقایای یک موشک چینی ۲۳ تنی امروز به زمین خواهد رسید، اگرچه زمان و مکان دقیق برخورد آن هنوز مشخص نیست اما پیش‌بینی‌هایی در این مورد ارائه شده است.

بقایای یک موشک چینی ۲۳ تنی امروز به زمین خواهد رسید، اگرچه زمان و مکان دقیق برخورد آن هنوز مشخص نیست اما پیش‌بینی‌هایی در این مورد ارائه شده است.

Radio Eram

FREE
VIEW