بقایای موشک چینی بر فراز اقیانوس آرام وارد جو زمین شد

موشک چینی پس از چند روز سرگردانی در فضا، به اقیانوس آرام سقوط کرد.

موشک چینی پس از چند روز سرگردانی در فضا، به اقیانوس آرام سقوط کرد.

Radio Eram

FREE
VIEW