بسیاری از خانواده‌های ایرانی مصرف گوشت قرمز، سفید، تخم‌مرغ و لبنیات را کاهش داده یا حذف کرده‌اند

نتایج تحقیقات انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی حاکی‌است که بسیاری از خانواده‌ها در ایران مصرف گوشت قرمز، سفید، تخم‌مرغ و لبنیات را به شدت کاهش داده یا حذف کرده‌اند.

نتایج تحقیقات انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی حاکی‌است که بسیاری از خانواده‌ها در ایران مصرف گوشت قرمز، سفید، تخم‌مرغ و لبنیات را به شدت کاهش داده یا حذف کرده‌اند.