بزرگترین پرنده عمودپرواز چین به پرواز درآمد

شرکت جیلی، آزمایش بزرگترین نمونه اولیه پرنده عمودپرواز (eVTOL) را که تاکنون در چین به پرواز درآمده است، آغاز کرد.

شرکت جیلی، آزمایش بزرگترین نمونه اولیه پرنده عمودپرواز (eVTOL) را که تاکنون در چین به پرواز درآمده است، آغاز کرد.

Radio Eram

FREE
VIEW