بزرگترین پرنده عمودپرواز الکتریکی چین به پرواز درآمد

شرکت جیلی، آزمایش بزرگترین نمونه اولیه پرنده عمودپرواز الکتریکی (eVTOL) را که تاکنون در چین به پرواز درآمده است، آغاز کرد.

شرکت جیلی، آزمایش بزرگترین نمونه اولیه پرنده عمودپرواز الکتریکی (eVTOL) را که تاکنون در چین به پرواز درآمده است، آغاز کرد.

Radio Eram

FREE
VIEW